Ny rapport: För en bättre demensvård – en utvärdering av Silviahemscertifieringen

7 november, 2019

Stiftelsen Silviahemmet utbildar personal inom vård och omsorg av demenssjuka. Äldrecentrum har studerat fyra verksamheter före och efter Silviahemscertifiering för att se hur de har påverkats av certifieringen och funnit att utbildningen är uppskattad, att regelbundet reflektionsarbete är gynnsamt och att målmedveten organisation och engagerat ledarskap är viktigt i förändringsarbetet.

I Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom poängteras och definieras rekommendationer om utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Sedan 2008 finns möjligheten för verksamheter inom vård och omsorg för personer med en demenssjukdom att genom Stiftelsen Silviahemmet utbilda sin personal i helhetsvård som till stor del tar avstamp i de nationella riktlinjerna. Efter genomgången utbildning och uppstart av reflektionsarbete på enheten erhålls en Silviahemscertifiering.

Certifieringen garanterar att personalen har en gemensam kunskapsgrund, att nya arbetssätt kan etableras och att rutiner för reflektion införts. Silviahemscertifieringen kan därmed ses som ett sätt att utveckla sin verksamhet i enlighet med de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom.

För att undersöka på vilket sätt utbildning av personal och certifiering av verksamheter enligt Silviahemmets vårdfilosofi har påverkat det dagliga arbetet har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum studerat fyra olika verksamheter före och efter Silviahemscertifiering.

I rapporten framkommer bland annat att utbildningen är uppskattad och att det krävs målmedveten organisation och engagerat ledarskap för att förändra arbetssätt på en arbetsplats. Regelbundet arbete med reflektion har också visat sig vara värdefullt för det praktiska arbetet.