FORTE-medel till Stockholms läns FoU:er med äldreinriktning

3 oktober, 2019

Äldrecentrum har tillsammans med Stockholms läns övriga FoU-enheter som jobbar med äldrefrågor (FOU nu, FoU Nordost och Nestor FoU-center) tilldelats medel från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för att planera en studie om effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov.

Färre sängplatser inom sjukhus och kommunal institutionsvård har lett till att allt fler personer allt tidigare skrivs ut till vård i hemmet, även äldre personer med komplexa vård- och omsorgsbehov. I samband med utskrivningen behöver såväl social omsorg, primärvård och sjukhus samordna sina insatser både genom samverkan på organisationsnivå och genom samarbete mellan individer i organisationerna.

Bristande samordning både inom och mellan olika enheter har konsekvenser både för individen i form av lidande och för samhället i form av ökad resursanvändning. Trots lagstadgade förändringar för att öka samordningen och evidens om vikten av samverkan mellan sektorer, saknas kunskap om hur social omsorg, primärvård och sjukhus på ett effektivt sätt kan utföra samordningen, hur den kan upprätthållas över tid och hur dess effekter ska utvärderas.

Det övergripande syftet i den framtida forskningen är därför att tillsammans med berörda aktörer identifiera, implementera och  utvärdera vilka faktorer som bidrar till skapandet av en hållbar och effektiv samordning av vård och omsorg för äldre hemmaboende personer med komplexa vård och omsorgsbehov. De framtida resultaten förväntas kunna bidra till ökad kunskap om vilka faktorer som är väsentliga i åstadkommandet och vidmakthållandet av samordning över tid.