Lars Sonde

Utredare

Jag har varit utredare på Äldrecentrum sedan 2008. Innan dess var jag chef för en FoU-enhet inom äldreområdet i sydvästra Stockholm. I grunden har jag en sjukgymnastutbildning och 2001 disputerade jag vid Karolinska institutet med en avhandling om rehabilitering efter stroke. Under 1990-talet fanns ett stort intresse för akupunktur och sensorisk stimulering och jag prövade olika behandlingar med transkutan elektrisk stimulering (som antogs ha samma effekter som akupunktur) för att stötta återhämtningen efter stroke.

Efter disputationen har jag intresserat mig för äldreområdet i stort och den forskning och de arbeten jag gjort inom området spretar ganska mycket. I referenslistan finns arbeten om läkemedelsbehandling vid demenssjukdom, sjuksköterskans roll i särskilt boende, effekter av behandling med amfetamin vid stroke, munhygien vid demens och blodtrycksbehandling inom primärvården.

Mina uppdrag Äldrecentrum under senare år, har bland annat ägnats åt utbildningsinsatser kring projektledning, systematiskt kvalitetsarbete och samverkan mellan region och kommun. Jag har även samarbetat med Svenskt demenscentrum vid ett flertal tillfällen. Det har dels handlat om den svåra frågan om tvångslagstiftning inom demensområdet, dels om en webbutbildning om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning.

Pågående projekt som Lars medverkar i

  • Hemvård – Vad utmärker den grupp äldre som både har hemsjukvård och hemtjänstinsatser?
  • Äldres upplevelser under coronapandemin – en enkätundersökning.
  • Personalens upplevelser av coronapandemin – en enkätundersökning som görs tillsammans med övriga FoU-enheter i Stockholms län.
  • Äldrevänlig stad – en fördjupad analys av en enkätundersökning som gjordes 2019.
  • Tillsammans med Demenscentrum: En webbutbildning riktad till personal inom LSS-boenden om att använda verktyget Tidiga tecken i omvårdnaden av äldre med intellektuell funktionsnedsättning.
Publikationer i Äldrecentrums regi

Å von Berens och L Sonde (2020). Fallförebyggande arbete för äldre personer I ordinärt boende. Äldrecentrum.

L Sonde och L Johansson (2020). Stockholm – Äldrevänlig stad. Äldrecentrum.

L Sonde, L Johansson mfl (2018). Äldres resa till, genom och ut från sjukhus i Stockholms län. Äldrecentrum.

L Sonde och C Lennartsson (2018). Stöd till äldre med psykisk ohälsa. Äldrecentrum.

L Sonde, J Österman och L Johansson (2018). Stockholms läns landstings äldremottagningar. Äldrecentrum.

Övriga publikationer i urval

L Sonde och K Johnell (2013). Is drug treatment for dementia followed up in primary care? A Swedish study of dementia clinics and referring primary care centres. PLoS One.

L Sonde, M Nordstrom, CG Nilsson, J Lokk och M Viitanen (2001). A double-blind placebo-controlled study of the effects of amphetamine and physiotherapy after stroke. Cerebrovascular diseases.

L Sonde, C Gip, SE Fernaeus, CG Nilsson och M Viitanen M (1998). Stimulation with low frequency (1.7 Hz) transcutaneous electric nerve stimulation (low-tens) increases motor function of the post-stroke paretic arm. Journal of rehabilitation medicine.