Vi har inte tid - ring akuten!

Författare: 
Ulla Gurner, Johan Fastbom, Jenny Österman
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2004

Äldrecentrums utvärdering av multisjuka i Sigtuna syftar till att ge en beskrivning av hur samverkan bedrivs mellan kommunens äldreomsorg, primärvård samt övrig öppen och slutenvård. Det görs utifrån äldre (75+) multisjuka och deras anhörigas perspektiv.

Äldrecentrum har, på uppdrag av Stockholms läns landsting, i flera studier visat att äldre med sammansatta behov inte garanteras en trygg och värdig vård och omsorg. De multisjuka äldre är högkonsumenter av vård och omsorg. Ansvaret för dem är splittrat mellan vård- och omsorgsnivåer samt mellan huvudmännen. De får omfattande insatser med bristfällig eller ingen sammantagen planering. Multisjuka äldre utgör en heterogen grupp vad gäller kostnader för vård och omsorg. Som multisjuka har de dock en likartad problembild och gruppen är därför homogen i sina behov av lösningar för att få sina behov tillgodosedda.

Rapport 2004:1