Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Kostnadsfri PDF

Författare: 
Ingrid Hjalmarson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2014

"Vem ska bestämma vad i hemtjänsten", är en kunskapssammanställning som utgår från de äldres, biståndhandläggarnas och hemtjänstpersonalens perspektiv. Den beskriver de äldres situation och behov av stöd och hjälp, hur samhället möter dem som är i behov av hemtjänst samt hemtjänstpersonalens och biståndshandläggarnas situation. Rapporten beskriver också olika förändringar i samhället, som har påverkat hemtjänstens nuvarande utformning och förutsättningar.

För att få hemtjänst krävs sedan socialtjänstlagen trädde i kraft för drygt 30 år sedan ett biståndsbeslut. Visionen var då att flertalet av de tjänster som socialtjänsten erbjuder skulle förmedlas till invånarna som service och inte genom myndighetsutövning. Många kommuner runt om i landet har på olika sätt försökt göra det enklare att ansöka om hemtjänst. Det vanligaste är dock ännu att hemtjänstens innehåll avgörs genom biståndsbedömning. Med utgångspunkt från erfarenheter från några olika kommuner i landet avslutas rapporten med ett exempel på hur hemtjänst skulle kunna förmedlas som service istället för som bistånd, där kommunernas fokus flyttas från ansökningstillfället till uppföljning av hur hemtjänstinsatserna fungerar i praktiken. I exemplet introduceras en funktion som äldrevägledare, med uppgift att följa upp insatser samt kontinuerligt och på olika sätt ge äldre med behov av äldreomsorg, kvalificerat stöd och vägledning.

 

Rapportnr 2014:2