Vårdkonsumtion bland äldre boende på Kungsholmen och Essingeöarna

Författare: 
Jenny Österman, Mårten Lagergren, Lena Lundberg
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2004

Rapporten redovisar resultatet av en fördjupad analys av data från SNAC-K tvärsnittundersökningen 2002, på Kungsholmen-Essingeöarna. Här undersöks  sambandet mellan funktionsnedsättning och konsumtion av sluten och öppen hälso- och sjukvård, för personer 65 år eller äldre med långvarig vård och omsorg (enligt SoL och HSL). Detta avseende skillnader mellan äldre i ordinärt boende eller  servicehus resp. boende med heldygnsomsorg. Jämförelser har också gjorts mellan ensamboende/samboende, kvinnor och män, samt olika åldersgrupper.

De viktigaste resultaten är att personer i ordinärt boende inkl. servicehus har en högre konsumtion av akut slutenvård jämfört med de boende inom heldygnsomsorgen. Det råder vidare stora skillnader beroende på grad av funktionsnedsättning oavsett boendeform.

Rapport nr 2004:4