Vårdbehov och insatser för de äldre på Kungsholmen 2001-2004

Författare: 
Mårten Lagergren, Rose-Marie Hedberg, Lena Lundberg
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2005

Rapporten beskriver genomförande och resultat av en datainsamling, uppdelad i två delar. Den ena omfattar fortlöpande registrering av alla beslutade förändringar av den långvariga vård- och omsorgsinsatsen, perioden februari 2001 fram till mars 2004. Den andra omfattar fyra olika tvärsnittsundersökningar som genomförts den 1 mars år 2001, 2002, 2003 och 2004. De olika datakällorna har sammanförts i ett gemen­samt register. Vid registreringen har noterats de olika insatser som de äldre erhåller resp. be­slutas få samt olika faktorer av betydelse för behovet av insatser.

Rapport nr 2005:6
SNAC-K rapport nr 10