Vårdbehov och insatser för de äldre i stadsdelen Kungsholmen

Författare: 
Mårten Lagergren, Rose-Marie Hedberg, Inger Dahlén
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2014

SNAC – The Swedish National Study on Ageing and Care är en långsiktig nationell studie av åldrandet och vården och omsorgen om de äldre. Den har initierats av regeringen och genomförs i fyra områden i Sverige. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är huvudman för den del av studien, som genomförs i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm.

Denna rapport beskriver genomförande och resultat av en datainsamling, som dels omfattat fortlöpande registrering av alla beslutade förändringar av den långvariga vård- och  omsorgsinsatsen under perioden 1 mars 2006 - 28 februari 2013 och dels årliga tvärsnittsundersökningar avseende samtliga personer som är biståndsbedömda av Kungsholmens stadsdelsnämnd och som är 65 år och äldre och bor i särskilt boende per den 1 mars 2006 - 2013.

Dessa båda datakällor har sammanförts i ett gemensamt register. Vid registreringen har noterats de olika insatser som de äldre beviljats samt olika faktorer av betydelse för behovet av insatser. Redovisade resultat innefattar också analyser av flöden av omsorgstagare mellan boendenformer under perioderna 2006/2007 respektive 2012/2013.

 

SNAC-K rapport nr 23-Vårdsystemdelen

Rapportnr 2014:1