Vårdbehov och insatser för de äldre 2002-2006

Författare: 
Mårten Lagergren, Rose-Marie Hedberg, Inger Dahlén
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

I rapporten redovisas konsumtionen av sluten och öppen sjukvård under åren 2003 och 2004 för de äldre personer på Kungsholmen och Essingeöarna som var vårdtagare inom äldreomsorg och hemsjukvård. En motsvarande redovisning för år 2002 har presenterats i en tidigare rapport (SNAC-K rapport nr. 6). 

I föreliggande rapport har tidigare redovisade beräkningar kompletterats med en särskild analys av de personer som under perioden flyttat från ordinärt boende, eller serviceboende, till särskilt boende med heldygnsomsorg.

Rapport nr 2007:19
SNAC-K rapport 13