Vårdbehov och insatser för de äldre 2002 – 2009

Författare: 
Mårten Lagergren, Rose-Marie Hedberg, Inger Dahlén
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2010

Rapporten är den elfte från SNAC-Kungsholmen, vårdsystemdelen. Den beskriver genomförande och resultat av en datainsamling, som omfattar fortlöpande registrering av alla beslutade förändringar av den långvariga vård- och omsorgsinsatsen under perioden 1 februari 2001 - 28 februari 2009, samt nio olika tvärsnittsundersökningar avseende den 1 mars åren 2001-2009.

De två första åren omfattade dessa tvärsnittsundersökningar samtliga Kungsholmsbor 65 år och äldre, som mottog långvarig vård och omsorg - de sju senare åren endast de av dessa som bodde i särskilt boende. Dessa olika datakällor har sammanförts i ett gemensamt register. Vid registreringen har noterats de olika insatser som de äldre erhåller resp. beslutas få samt olika faktorer av betydelse för behovet av insatser. Redovisade resultat innefattar en jämförelse av vårdtagarnas behov och erhållna insatser 2002-2009 samt en analys av förändringar på individnivå i dessa avseenden 2007-2009 mellan den 1 mars och samma tid följande år.

Rapport nr 2010:8
SNAC-K rapport nr 17