Vårdbehov och insatser för de äldre 2001-2005

Författare: 
Mårten Lagergren, Rose-Marie Hedberg, Inger Dahlén
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2006

Rapporten omfattar dels en redovisning av utvecklingen av vårdtagarnas behov och beviljade insatser under åren 2001 – 2005, dels en analys av individuella förändringar mellan 2004 och 2005.

Avsikten är att fortsättningsvis, varje år, lämna en motsvarande resultatredovisning. På så sätt kommer SNAC-studien att bygga upp successivt växande tidsserier. Detta ska ge möjlighet att tydligt se förändringar över tiden i vårdtagarnas behov, och insatsernas omfattning och inriktning.

Rapport nr 2006:8
SNAC-K rapport nr 12