Vårdbehov och insatser för äldre på Kungsholmen 2001-2003

Författare: 
Mårten Lagergren, Rose-Marie Hedberg och Lena Lundberg
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2004

Rapporten beskriver genomförande och resultat av en datainsamling, som dels omfattat fortlöpande registrering av alla beslutade förändringar av den långvariga vård- och omsorgsinsatsen under perioden 1 mars 2002 – 28 februari 2003, dels en tvärsnittsundersökning avseende samtliga Kungsholmsbor 65 år och äldre som den 1 mars 2003 bodde i särskilt boende. Dessa båda datakällor har sammanförts i ett gemensamt register. Vid registreringen har noterats de olika insatser som de äldre erhåller resp. beslutas få samt olika faktorer av betydelse för behovet av insatser. Redovisade resultat innefattar en jämförelse av vårdtagarnas behov och erhållna insatser 2001 – 2003 samt en analys av individuella förändringar mellan 1 mars 2002 och 1 mars 2003.

Rapport 2004:12
SNAC-K rapport nr 7