Vårdbehov och insatser för äldre på Kungsholmen 2001-2002

Författare: 
Mårten Lagergren, Rose-Marie Hedberg, Lena Lundberg
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2004

Rapporten beskriver genomförande och resultat av den datainsamling som skett på Kungsholmen fr o m mars 2001 t o m februari 2002. Redovisade resultat omfattar EN jämförelse av vårdtagarnas behov och erhållna insatser mellan tvärsnittsundersökningarna 2001 och 2002, och en analys av individuella förändringar under drygt ett år (mellan 1 februari 2001 och 1 mars 2002). Och slutligen en analys av sambandet mellan behov och beslutade insatser under samma period.

Analysen visar att det sjunkande antalet personer 75 år och äldre på Kungsholmen har lett till ett minskat tryck på äldreomsorgen, framförallt genom att hemtjänsten i det ordinära boendet avlastats personer som fått plats i särskilt boende med heldygnsomsorg. Fler personer med relativt begränsade behov har fått omsorg och praktisk hjälp i ordinärt boende.

Rapport nr 2004:3
SNAC-K rapport nr 5