Vård och omsorg i samverkan mellan huvudmännen

Författare: 
Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

Denna sammanställning gjordes i sin första version i april 2007 på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i Stockholms läns landsting. Förvaltningen önskade en sammanställning av vilka erfarenheter som kan hämtas från de uppföljningar Äldrecentrum genomfört av olika modeller för att få en mer samlad vård och omsorg för äldre. Syftet är att redovisa erfarenheter från ett urval av de utvärderingar Äldrecentrum genomfört inom detta område i Stockholms län sedan Äldrecentrums start 1986, som en grund för det ständigt pågående arbetet med att forma helhetslösningar, där individen och inte organisationen sätts i centrum.
Översikten utgår från tre olika modeller: samverkansavtal, verksamheter som landstinget är huvudman för och verksamheter som bedrivs gemensamt av huvudmännen.

Rapport nr 2007:16