Utveckling av vårdberoende i vård- och omsorgsboende på Kungsholmen

Författare: 
Mårten Lagergren, Rose-Marie Hedberg
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2012

SNAC – The Swedish National Study on Ageing and Care – är en långsiktig nationell studie av åldrandet och vården och omsorgen om de äldre, som initierats av regeringen och genomförs i fyra områden i Sverige. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är huvudman för den del av studien, som genomförs i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Denna SNAC-Kungsholmen-rapport beskriver en analys av utvecklingen av vårdberoende och funktionsnedsättning inom vård- och omsorgsboendet på Kungsholmen under perioden 2003–2010.

Under perioden har sammansättningen av de boende i demensboenden och övriga boenden tenderat att bli allt mer lika varandra. Denna oplanerade utveckling reser frågan om vilken eller vilka faktorer som ligger bakom och om det är en önskvärd utveckling eller ej. Den bakomliggande orsaken visar sig vara en alltför stor inflyttning av personer med kognitiv nedsättning, men utan demensdiagnos, i de övriga boendena. Det finns skäl att ifrågasätta lämpligheten av denna utveckling. Demensboende är till för personer med demenssjukdom och för inflyttning till demensbonde krävs demensdiagnos. För att rätta till utvecklingen krävs därför bättre resurser för utredning och diagnos av personer med kognitiva problem så att dessa personer kan få en adekvat vård.

 

 

Rapportnr 2012:5

SNAC-K nr 19