Utnyttja möjligheterna

Författare: 
Lisbeth Hagman, Jenny Österman
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2011

1 januari 2008 infördes Vårdval Stockholm, intentionerna var att förbättra tillgängligheten för patienten och ge möjlighet att välja den vårdgivare som passar honom/henne bäst. En annan målsättning var att underlätta för nya vårdaktörer att etablera sig på marknaden för att få en större mångfald och konkurrens. Av regelboken för husläkarmottagningarna i Stockholms län framgår att de ska ”prioritera äldre med stora och sammansatta vårdbehov samt kroniskt sjuka patienter”.

Äldrecentrum fick våren 2010 i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning att studera Vårdval Stockholm. Uppdraget har varit att belysa om och i så fall hur vårdvalet har påverkat husläkarmottagningarnas organisering av vården kring de mest sjuka äldre som bor i eget boende.

I studien framkommer att några av de studerade husläkarmottagningarna valt att arbeta i team, dels för att möta förändringarna i ersättningssystemet, dels för att öka tillgängligheten och tryggheten för hemsjukvårdspatienten. Det framkommer också att personalen inom hemsjukvården är missnöjda med hur Vårdval Stockholms ersättningssystem är dimensionerat. De tycker inte att ersättningsmodellen i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till de mest sjuka äldres olika behov och situation.

Rapport nr 2011:5