Utanför sjukhuset, Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre i ordinärt boende.

Författare: 
Ulla Gurner
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2012

Kartläggningens syfte har varit att beskriva systemhinder för en grupp äldre med omfattande slutenvårdskonsumtion och ett flertal olika diagnoser för att se hur kvarstående behov av vård och omsorg behandlats av landstingets primärvård, kommunens vård och omsorg samt av anhöriga/närstående.

Kartläggningens resultat baseras på intervjuer med multisjuka och deras anhöriga/närstående, på register- och journaldata samt på information om läkemedel och läkemedelshantering kring 298 multisjuka äldre i 12 landsting och 29 kommuner.

Ulla Gurner, utredare från Stiftelsen Äldrecentrum har för SKL:s räkning ansvarat för genomförandet av kartläggningen och rapportens innehåll.