Uppdrag granskning

Författare: 
Eva Norman
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2001

Syftet med denna rapport är att ge vägledning hur en kommun/kommundel kan förvissa sig om att dess äldreomsorg (som bedrivs av egen regi och entreprenörer) uppfyller de kvalitetskrav som kommunen har bestämt. Och även att den uppfyller de äldres behov. Fokus i rapporten är uppföljning av de insatser den enskilde får, inte på om behoven i befolkningen tillgodosetts eller ej. Rapportens syfte är att vägleda dem som granskar äldreomsorgen, på uppdrag av beställande nämnd/förvaltning.

Rapport nr 2001:8