Tretton arbetsplatser

Författare: 
Bettina Meinow, Niklas Bjurström, och Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2002

De tretton arbetsenheterna har valts utifrån de bedömningar som stadens äldreomsorgsinspektörer gjort.  Rapport 3 i projektet Den goda arbetsplatsen. Denna rapport ingår i ett projekt som initierats av kultur- och äldreborgarrådet Birgitta Rydell. Arbetsnamnet är ”Den goda arbetsplatsen”. Huvudsyftet är att se vilka faktorer som kan bidra till att en arbetsplats fungerar väl för såväl personal som brukare. Det delprojekt som avrapporteras i denna rapport bygger på intervjuer med ett urval enhetschefer vid hemtjänstgrupper och äldreboenden, enkät till vårdbiträdena vid dessa enheter samt gruppintervjuer med några av enheterna.

 

Rapport nr 2002:1