Samverkan. Enkelt i teorin - svårare att praktisera

Författare: 
Ingrid Hjalmarson, Eva Norman
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2005

Rapporten undersöker vad kommunerna och landstinget samverkar om, och hur samverkan sker och på vilka nivåer. Här undersöks även vilka erfarenheter personal från de olika huvudmännen har av samverkan, och vad de ansåg behövde förändras och vad som underlättade eller försvårade samverkan. Studien bygger på intervjuer med företrädare för kommuner och landsting i Stockholms län. Bland de intervjuade finns personer som övergripande leder samverkansarbetet inom kommunerna och landstinget, och personer som samverkar på lokal nivå om insatser till enskilda.

Kommuner och landsting har sedan länge enligt lag haft skyldighet att på olika sätt samverka med varandra inom äldreområdet. Samverkan skall ske både för att förbättra insatserna till den enskilde och för att hushålla med samhällets gemensamma resurser.