Remissvar Socialstyrelsens förslag om föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden

Författare: 
Chatrin Engbo
Kategori: 
Remissvar
Årtal: 
2014

Stiftelens Stockholms läns Äldrecentrum har lämnat remissvar på Socialstyrelsens förslag om föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden med diarienummer 40184/2014. Äldrecentrum har också lämnat ett remissyttrande till Stockholms stad. Båda remissvaren finns listade till höger.

Sammanfattning

Förslaget till föreskrifter lyfter på ett bra sätt vikten av kompetens, närvarande och kunnig arbetsledning och handledning. Däremot är föreskrifterna om bemanning för vaga för att de ska kunna ge den effekt som är avsedd. Nämnderna måste kunna bedöma vad som är en rimlig ersättning/peng för att målen för verksamheten ska kunna uppnås. Nämnderna behöver kunskap om vad som är lämplig bemanning. Det är önskvärt med tydliga nyckeltal för bemanningen som kan omsättas i avtal och följas upp.

En bedömning av den kompetens och den bemanning som krävs måste ta hänsyn till insatser som utförs enligt såväl Socialtjänstlagen (SoL) som Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det är en brist att förslaget till föreskrifter/allmänna råd av lagtekniska skäl enbart kan ta sin utgångspunkt i SoL-insatserna.

Det kan vara svårt att i föreskrifter och allmänna råd lägga fast nyckeltal för lämplig bemanning. En alternativ väg, som Socialstyrelsen hittills valt bort, är att utarbeta en handbok för nämndernas och utförarnas bedömning av vilken bemanning som behövs. En handbok behöver dock inte ses som ett alternativ till föreskrifter. Den kan tvärtom bli ett värdefullt komplement till mer allmänt hållna föreskrifter. En handbok kan ta hänsyn till båda lagstiftningarna och bli tydligare genom att den kan innehålla bemanningstal att förhålla sig till (som golv, inte tak).

Biståndshandläggarna får i förslaget till föreskrifter en roll de svårligen kan ta – att utöver att ange mål även precisera vilka insatser den äldre ska få i det särskilda boendet. Det är utföraren som kan beskriva insatserna i genomförandeplanen vartefter utföraren lär känna den äldre, och varje dag kan anpassa sig till den äldres önskemål och hälsosituation. Biståndshandläggarens roll bör vara den kurativa och stödjande – när är det läge flytta till ett särskilt boende? Att vara den äldres vägledare och stödja till rätt beslut när flytt till särskilt boende övervägs. Och att följa upp att genomförandeplanen är adekvat och följs.