Remissvar Slutbetänkandet "Rätt information på rätt plats i rätt tid" (SOU 2014:23)

Författare: 
Sven Erik Wånell
Kategori: 
Remissvar
Årtal: 
2014

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har fått slutbetänkandet från Utredningen om rätt information i vård och omsorg för yttrande senast den 7 november 2014. 

Stiftelsens remissvar koncentrerar sig främst på det som är aktuellt för äldre med stora och sammansatta behov av vård och omsorg. 

Sammanfattning
Äldrecentrum ser positivt på utredningens utgångspunkter, att regelverket för informationshanteringen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst på ett annat sätt än idag ska ha individen och individens behov i centrum och inte vara så avhängigt organisatoriska gränser. Informationen ska som utredningen uttrycker det finnas där den behövs, när den behövs. Förslagen om utökade möjligheter till direktåtkomst mellan olika vårdgivare till uppgifter inom hälso- och sjukvården, och en möjlighet till direktåtkomst mellan olika utförare inom socialtjänsten bör underlätta att nå detta mål. Äldrecentrum ser det som särskilt angeläget att utredningens förslag om en gemensam vård- och omsorgsjournal för verksamheter som arbetar integrerat mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst genomförs. 

Även om Äldrecentrum således tillstyrker utredningens förslag så bedömer Äldrecentrum på några punkter som redovisas att utredningens slutsatser kan diskuteras.