Remissvar Klinisk odontologisk forskning i Stockholms län

Författare: 
Marti Parker, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Remissvar
Årtal: 
2011

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har från Stockholms läns landsting erhållit förslag till klinisk odontologisk forskning för synpunkter, med svar senast den 15 september 2011. Detta svar är gemensamt för Stiftelsens Stockholms läns Äldrecentrum och Ageing Research Center (ARC, nationellt forskningsinstitut med Karolinska Institutet och Stockholms Universitet som huvudmän).


Synpunkter
Vi ser mycket positivt på Stockholms läns landstings initiativ att på ett mer tydligt sätt stödja forskning inom tandvården. Det är rimligt att se på forskningen inom tandvården på samma sätt som övrig hälso- och sjukvård, även om verksamheterna regleras i två olika lagar med olika betoning av landstingets ansvar för forskning.

Förslaget om centrumbildning för forskning och utveckling inom äldretandvård är väl underbyggt i utredningen. Vi delar beskrivningen att kunskapen om äl-dres tandhälsa är begränsad, och att det krävs omfattande forskning, inte minst kartläggning av tandhälsan.

Det är klokt att, som utredningen föreslår, samordna olika kompetenser inom regionen. ARC ingår i institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). NVS har inom KI ansvaret för forskning och utbildning kring vård och omsorg om äldre personer. ARC har i de bedömningar som gjorts fallit ut som excellent. Äldrecentrum är en FoU-miljö med Stockholms läns landsting och Stockholms stad som huvudmän. ARC, Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum utgör tillsammans Äldreforskningens hus, som är ett mycket starkt centrum för forskning och utveckling kring åldrandet och vård och omsorg om äldre. Som vi ser det bör det finnas mycket goda förutsättningar för ett kreativt samarbete mellan det föreslagna odontologiska centret och Äldreforskningens hus.

Inom Äldrecentrums ram har effekterna av den förebyggande tandvården stude-rats i några projekt. Inom ARC har flera studier med anknytning till odontologin bedrivits. Det finns inom ARC en bred kompetens kring befolkningsbaserad forskning om äldre personer. Inom ARC finns också en forskarskola med inrikt-ning mot äldre, vilket ger en naturlig samverkansmöjlighet med den forskarutbildning utredningen föreslår.

Forskare på ARC har kunnat beskriva tandhälsa och tandvårdsutnyttjande i den äldre befolkningen från 1992 och framåt. De har identifierat socioekonomiska faktorer som har samband med oral hälsa och tandläkarbesök. Ett aktuellt ex-empel är en studie som visat samband mellan oförmåga att tugga hård mat och dålig kognition.

Erfarenheten från Äldrecentrum och ARC är att det krävs en stabil och långsiktig ekonomisk bas för att bygga upp en forskning som blir så kvalitativt bra att den framgångsrikt kan konkurrera om forskningsanslag. Sammanfattningsvis tillstyrker vi varmt utredningens förslag om en odontolo-gisk centrumbildning för forskning och utveckling. Vi ser fram mot att det inrättas och räknar då med ett kreativt samarbete mellan den centrumbildningen och vår.

Stockholm 2011-09-13


Marti Parker                           Sven Erik Wånell
Sektionschef, ARC                  Direktör Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum