Remissvar förslag till ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Författare: 
Sven Erik Wånell
Kategori: 
Remissvar
Årtal: 
2012

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har på remiss från Socialstyrelsen erhållit förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, med svar senast den 25 april 2012.

Bakgrund
I Socialstyrelsens konsekvensutredning av förslaget redovisas att risken för läkemedelsrelaterade problem hos patienterna ökar med ålder och antalet ordinerade läkemedel. En omfattande läkemedelsbehandling innebär i sig risker, och dessa ökar hos äldre eftersom åldersförändringar i kroppen ökar känsligheten. Socialstyrelsen pekar också på att mellan 10-30 procent av akuta inläggningar på sjukhus av äldre personer beror på läkemedelsbiverkningar. Mer än hälften av dessa inläggningar bedöms möjliga att förebygga.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd syftar till att personer 75 + med minst fem läkemedel ska få färre läkemedelsrelaterade problem och färre vårdskador. Den viktigaste metoden är läkemedelsgenomgångar i vissa fall. Det ska också finnas en utsedd läkare som ansvarar för uppföljning.

Erfarenheter
De brister Socialstyrelsen redovisar i sin konsekvensutredning är väl belagda. De föreslagna åtgärdernas effekter är inte lika väl belagda. Det hindrar inte att de bör genomföras, men också att det sker en uppföljning av om åtgärderna är adekvata och ger de resultat som önskas med dem.

Läkemedelsgenomgångar vid vissa situationer
I gruppen 75 år och äldre med minst fem läkemedel finns många vars situation är skör och snabbt föränderlig. Det är då angeläget att läkemedelsöversyner sker utifrån den enskildes situation, vilket inte givet är vid vissa situationer, såsom när hemsjukvård inleds, en insats som kan pågå i många år, eller vid inflyttning i särskilt boende, där många bor i flera år. De tillfällen som pekas ut då läkemedelsgenomgång ska ske är dock rimliga, och kan ses som en miniminivå. Minst en gång per år som det står i allmänna råd borde formuleras som "vid förändringar i hälsosituationen, dock minst en gång per år".

Om detta kompletteras med enkel läkemedelsgenomgång och vid behov en fördjupad läkemedelsgenomgång vid läkemedelsrelaterade problem så bör det innebära förbättringar för att få en säker läkemedelsförskrivning. Det bör också tydliggöras vem/vilka som ska genomföra läkemedelsgenomgången.

Uppföljning
Tydligt ansvar för uppföljningen av läkemedel är en viktig föreskrift. Det är dock inte helt klart vilken vårdgivare som enligt föreskriften ges detta ansvar. För den aktuella målgruppen torde det normalt sett vara husläkare/motsvarande på den vårdcentral där den enskilde är listad. Personer med fem läkemedel eller mer bör rimligen höra till gruppen som erbjudits en fast läkarkontakt. Det allmänna rådet skulle därför kunna vara en del av föreskriften.

Stockholm 2012-04-23

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum/Äldreforskningens hus

Sven Erik Wånell
Direktör