Remissvar "En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst"

Författare: 
Sven Erik Wånell
Kategori: 
Remissvar
Årtal: 
2014

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har fått departementspromemorian "En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst" för yttrande senast den 19 juni 2014. Stiftelsens remissvar tar främst upp frågor som är aktuella för områdena äldres hälsa och vård- och omsorg för äldre. 

Sammanfattning
Behovet av tillgänglig kunskap för huvudmännen, personal och brukare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst är tydlig. Departementspromemorian behandlar hur detta kan tillgodoses av de berörda myndigheterna. Dock utan att belysa var myndigheternas ansvar tar slut, hur samspelet ska ske med andra aktörer eller hur den dialog som är en förutsättning för utveckling och användning av kunskap ska ske. Promemorians syfte, att tydliggöra de statliga myndigheternas uppdrag, har inneburit ett väl snävt perspektiv, där många näralig-gande lösningar förbisetts.

I promemorian föreslås inrättande av ett Kunskapsstyrningsråd på GD-nivå för att säkerställa samverkan mellan myndigheterna, och Huvudmannagruppen på politisk nivå för att hantera frågan om hur huvudmännens behov av kunskapsstöd ska synliggöras. Fördelen är att frågorna kring kunskapsstöd får en tyngd i organisationen, nackdelen är att dessa båda grupper hamnar på en väl hög, abstrakt nivå. Mer adekvat vore att involvera olika aktörer för att få en kommunikation kring kunskapsbehov och vad som kan anses vara aktuell kunskap och "beprövad erfarenhet". Det finns många relevanta aktörer hos akademi, profession och brukare. Landets FoU-miljöer, liksom nationella kunskapscentra som Svenskt demenscentrum (SDC) och Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är exempel på goda länkar som myndigheterna bör använda sig av. Detta kan behöva lyftas in i myndigheternas instruktioner.

I promemorian föreslås också en tydligare rollfördelning mellan myndigheterna, vilket är rimligt men också väcker en del frågor. Socialstyrelsen behöver, för att uppfylla sin roll som central aktör för det statliga kunskapsstödet, personal med sakkunskap. Det är en förutsättning också för att kunna ta rollen att sammanställa kunskap om det som bedöms vara "beprövad erfarenhet". Socialstyrelsen kan också med sin kunskap om socialtjänstområdet vara en bättre aktör att svara för kunskapsöversikter inom socialtjänstområdet än SBU med sin annorlunda vetenskapliga tradition
För att uppnå det mål som anges i promemorian – att den enskilde får vård och insatser som vilar på bästa tillgängliga kunskap – krävs betydande satsningar som berör alla delar i processen att ta fram och att använda kunskap.