Remissvar Betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

Författare: 
Karin Gens, Sven-Erik Wånell
Kategori: 
Remissvar
Årtal: 
2014

Sammanfattning

Sammantaget är Äldrecentrums bedömning att det ännu gått alltför kort tid sedan införandet av LOV för att det ska vara möjligt att bedöma om en tvingande lagstiftning gällande hemtjänst behövs eller är lämplig. Såsom också framförts i särskilt yttrande av sakkunniga Andreas Hermansson och Katarina Sundberg lutar sig utredningen i nuläget mot indikationer på vilka effekter som LOV har lett till. Regeringen bör avvakta tills ett säkrare och tydligare underlag finns.

Det går inte att se några skillnader i kvaliteten i hemtjänsten mellan de kommuner som infört respektive de kommuner som inte infört LOV. Det går heller inte att se några skillnader i effektivitet i hemtjänsten mellan dessa båda kommungrupper. Utredningen konstaterar detta men gör ändå bedömningen att de förväntade effekterna, det vill säga högre kvalitet och lägre kostnader, kommer att få ökat genomslag i takt med att valfrihetssystemen etableras och fler brukare gör aktiva val. Äldrecentrum befarar att den bedömningen vilar på ett alltför tunt underlag för att redan nu vara motiv för att införa tvingande lagstiftning.

Äldrecentrum stödjer utredningens förslag om att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att utarbeta vägledning för förbättrad informationsgivning omkring valfriheten.
Äldrecentrum instämmer i utredningens uppfattning att valfrihet inom hemtjänsten kan stärka brukarnas inflytande och självbestämmande. Det är nu, för att stärka äldreomsorgstagarens inflytande över sin vardag, viktigt att ta fler steg för att säkra att de insatser som ges är flexibla och utförs med kompetens, och att omsorgstagaren har inflytande över vad som görs, av vem och när. Detta kan säkerställas på många sätt. Om valfriheten bidrar till att främja denna utveckling är det troligt att fler och fler kommuner på frivillig väg kommer att införa valfrihetssystem, inte minst för att medborgarna kommer att förvänta sig det.