Remissvar betänkande Patientsäkerhet – Vad har gjorts? Vad behöver göras? (SoU 2008:117)

Författare: 
Kategori: 
Remissvar
Årtal: 
2009

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är remissinstans för betänkandet från Patientsäkerhetsutredningen Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras?

Patientsäkerhetsutredningens förslag syftar på ett klokt sätt till att aktivt använda misstag, risk, händelser och avvikelser för att utveckla och säkra vården. Detta utan att tum-ma på kraven på säkerhet i yrkesmässig hälso- och sjukvård, eller möjligheten till åtgärder mot personal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten. Det är bra med beto-ningen att arbetet ska vara proaktivt, och att Socialstyrelsen i sin tillsyn ska följa att vårdgivarna bedriver ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Det påpekande som kan vara aktuellt att göra från Äldrecentrum är de brister vi sett i samspelet mellan olika utförare av hälso- och sjukvård. Problemen består inte alltid i att en viss yrkesutövare gjort fel utifrån sin position i vård- och omsorgssystemet. Patient-säkerheten kan äventyras av brister i det systematiska samarbetet mellan de olika vård- och omsorgsgivarna. Det finns ingen som tydligt har uppdraget att se till patientens samlade behov vilket kan få allvarliga konsekvenser för den äldre multisjukas säkerhet. Det faktum att patienten ”faller mellan stolarna” identifieras sällan som risk, försumlighet eller avvikelse. För den multisjukes säkerhet är dock samverkan mellan de olika vård- och omsorgsaktörerna avgörande för en säker och trygg vård. Detta måste beaktas i utformningen av regelverk och tillsyn för en ökad patientsäkerhet.

Stockholm 2009-04-14
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum