Remissvar Allmänna råd om grundläggande kunskaper

Författare: 
Wilhelmina Hoffman, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Remissvar
Årtal: 
2011

Svenskt demenscentrum och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har från Socialstyrelsen erhållit förslaget till allmänna råd om grundläggande kunskaper för synpunkter, med svar senast den 7 september 2011.

Synpunkter
Att arbeta inom äldreomsorgen är komplext och ställer stora krav på personalen. Detta har blivit väl belyst i Socialdepartementets utredning om äldreassistent. Väl utbildad personal är en förutsättning för en trygg vård och omsorg. Det är därför bra att Socialstyrelsen fått uppdraget att precisera vilken kunskap och förmågor som behövs.

I huvudsak instämmer vi med förslaget, men vill lyfta följande områden som vi anser är för lite uppmärksammade:

Kommunikation och samarbetsförmåga
Två förmågor som vi ser som nödvändiga, och som båda kan stärkas genom ut-bildning, handledning och tid för reflektion på arbetsplatsen är:
• Förmågan att samverka med andra professioner
– i det egna arbetslaget som sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast likaväl som med yrkesgrupper utanför arbetsenheten som biståndshandläggare och distriktsläkare/geriatriker.
• Förmågan att kommunicera med anhöriga och att förstå anhörigas situation.

Åldrandets sjukdomar
De som har hemtjänst har olika funktionsnedsättningar, ofta orsakade av sjuk-dom, som demens, stroke, hjärtsvikt. Det krävs kunskap för att kunna vara observant på förändringar som kräver insatser från legitimerad personal eller uppmärksamma effekter av läkemedel eller andra ordinationer. För ett adekvat bemötande av personer med demenssjukdom krävs kunskap om sjukdomen. Brister i bemötande torde många gånger inte bero på att personal brister i kunskap om värdegrunden utan att de har bristande kunskaper om bakomliggande sjukdomar hos den äldre.

Det är därför enligt vår bedömning nödvändigt att precisera denna del av det kunskapsområde personalen ska behärska, och då särskilt lyfta fram kunskaper om demenssjukdomarna.

Hälso- och sjukvård
I vårt gemensamma remissvar på Äldreassistentutredningen påtalade vi det olyckliga i att behovet av god hälso- och sjukvårdskompetens tonades ner. Samma kritik kan riktas mot Socialstyrelsens förslag om allmänna råd. Det är inte friska personer som beviljas äldreomsorg. Det finns ingen motsättning mellan vård och omsorg, mellan att ta det sjuka på allvar samtidigt som fokus år på det friska, på ett rehabiliterande förhållningssätt. Tvärtom, för att kunna fokusera det den äldre kan, det friska, krävs en god kunskap om vad som orsakar funktionsnedsättningarna. För att få en god integration mellan hemsjukvård och hemtjänst behöver omsorgspersonalen ha en säkerhet i de uppgifter de utför på delegering.

Vi vet att personer som bor i särskilt boende i klart mindre utsträckning vårdas på sjukhus än personer med liknande behov och som bor i det ordinära boendet. Den viktigaste förklaringen torde vara att man klarar mycket på det särskilda boendet, vilket är bra för den äldre givet att personalen har tillräcklig hälso- och sjukvårds¬kompetens. Eljest finns risken att personer som bor i särskilt boende får en ”B-sjukvård”.

Mot denna bakgrund är formuleringen ”kunskap om hälso- och sjukvård” helt otillräcklig. Det är nödvändigt att identifiera vad, utöver hygien och läkemedel, som är hälso- och sjukvårdsuppgifter som förekommer i vården och omsorgen om äldre i det ordinära boendet och i det särskilda boendet.

Utbildning
De kompletteringar vi redovisat ovan kan innebära att 300 poäng i karaktärsäm-nena gerontologin och geriatrik är för lite.

Fortbildning
Fortbildning, handledning och tid för reflektion i arbetsgruppen är nödvändiga delar för kompetensutveckling och att utveckla förhållningssätt och bedömningsförmåga. Ordet ”bör” i detta stycke byts lämpligen ut mot ”skall”, och stycket kompletteras med vikten av handledning och tid för reflektion på arbetsplatsen.

Stockholm 2011-09-06


Wilhelmina Hoffman
Föreståndare Svenskt demenscentrum 

 Sven Erik Wånell
 Direktör Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum