Rapport från undersökning avseende biståndshandläggningen inom äldreomsorgen i Farsta

Författare: 
Mårten Lagergren
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2004

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har under de senaste åren genomfört ett antal undersökningar om biståndsbedömningen i olika socialdistrikt och stadsdelar i Stockholm. Det görs för att klarlägga om det föreligger systematiska skillnader i handläggarnas bedömning av biståndsbehov inom äldreomsorgen (jfr Äldrecentrums rapporter 1996:3, 1996:8, 1997:12, 1998:8, 2000:1, 2001:4, 2001:5).

Denna rapport redovisar ytterligare en sådan undersökning med samma metodik avseende biståndsbedömningen inom stadsdelen Farsta. Undersökningen har involverat tolv handläggare och omfattat en granskning av sammanlagt 300 biståndsbeslut, d v s i genomsnitt 25 beslut per handläggare – i stort sett jämnt fördelade mellan dessa.

Rapport nr 2004:6