Rapport från undersökning avseende biståndshandläggningen inom äldreomsorgen i Liljeholmen

Författare: 
Mårten Lagergren
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2002

Äldrecentrum har genomfört ett stort antal mätningar i många stadsdelar, för att se om det finns systematiska skillnader mellan socialdistrikt och handläggare vid bedömningen av biståndsbehov inom äldreomsorgen. Den här rapporten redovisar ytterligare en undersökning, som gäller stadsdelen Liljeholmen.

Registreringen har omfattat beviljad vårdinsats och bedömt vårdberoende. Vidare har en registrering gjorts av olika faktorer som kan tänkas ha inverkat på biståndsbesluten. Bedömning av brister i omgivning och det personliga
vårdberoendet har gjorts enligt ÄSIM-metoden kompletterad med Katz ADL-index.

Rapport nr 2002:5