Röster från hemtjänsten

Författare: 
Ingrid Hjalmarson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2015

Bilaga till rapporten ”Tillit och relationer. Om kvalitet i hemtjänsten − en kunskapsöversikt” (2015:4).

Stockholms stads mål för äldreomsorgen är bland annat att öka de äldres inflytande och att förbättra personalens arbetsförhållanden. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick i uppdrag att i en kunskapsöversikt belysa aktuella frågeställningar för att utveckla hemtjänsten (”Tillit och relationer. Om kvalitet i hemtjänsten – en kunskapsöversikt”, Wånell, 2015). Denna studie, där några beställarchefer, biståndshandläggare, hemtjänstchefer och personal, som arbetar med hemtjänsten i Stockholms stad har intervjuats, var en del i det projektet. Syftet var att få inblickar i hur de som arbetar med hemtjänst upplever förutsättningarna, samt att ta del av eventuella förslag om hur hemtjänsten kan utvecklas och förbättras.

Studien bygger på ett mindre antal intervjuer. Underlaget är därför alltför begränsat för att kunna dra några generella slutsatser om hur hemtjänsten fungerar men ger inblickar i hur de senaste årens förändringar har påverkat förutsättningarna och hur de har upplevts.