Personalen i Stockholms stads äldreomsorg

Författare: 
Niklas Bjurström
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2001

Rapportens huvudsyfte är att se samband mellan hur en arbetsplats fungerar i förhållande till personalomsättning, sjukfrånvaro, andel deltids- och intermittent anställda mm. Jämförelser har gjorts med Stockholms stads äldreomsorgsinspektörers bedömningar. En annan fråga som studeras är om det finns arbetsenheter som utmärks av låg personalomsättning, låg sjukfrånvaro, få intermittent anställda och vice versa, och i vilken mån samband finns mellan dessa faktorer. Ytterligare syfte är att se på vilket sätt personalstatistiken kan användas som uppföljningsinstrument.

Rapport nr 2001:9