Pensionärsråd

Författare: 
Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

Syftet med rapporten är främst att belysa faktorer som bidrar eller hindrar pensionärsråden att fungera som ett bra samrådsorgan. I flertalet av landets kommuner och landsting finns ett pensionärsråd (KPR respektive LPR), en för kommunerna och landstingen frivillig samverkansform. Råden har fått relativt lika utformning, trots avsaknad av nationellt regelverk. De ses ofta som en del av det formaliserade brukarinflytandet, men kunskapen om vad som främjar respektive motverkar denna roll är liten.

Äldrecentrum har genomfört studien med anslag från PRO. 

Rapport nr 2007:10