Omsorg när du blir gammal

Författare: 
Sven Erik Wånell, Chatrin Engbo, Katarina Mattsson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2009

För att hitta nya kreativa lösningar på väl kända problem inom äldreomsorgen i Stockholm har äldrenämnden givit Äldreförvaltningen i uppdrag att arrangera dialogseminarier. De har genomförts i samband med beslut om äldreombudsmannens och äldreomsorgsinspektörernas årsrapporter, genomförda hösten 2008 och februari 2009. I rapporten redovisas tankar och framtidsvisioner från seminarierna. Frågor kring vari problemen ligger och vart vi ska, är desamma, oavsett om det är de äldre själva, de anhöriga, personal eller äldreomsorgens chefer som kommer till tals.