Om man ska vara stöttepelare åt andra måste man stå stadigt själv

Författare: 
Ingrid Hjalmarson, Eva Norman, Gun-Britt Trydegård
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2004

I denna studie fokuseras på äldreomsorgens ledarskap. Ett syfte är att ge en utförlig bild av enhetschefernas arbetssituation i äldreomsorgen i dag och hur den kan skilja sig åt mellan olika organisationsformer, arbetsenheter och individer. Ett annat syfte är ta reda på vad som uppfattas som goda förutsättningar, respektive vad som försvårar eller, i värsta fall, gör ett gott ledarskap omöjligt. Studien har genomförts med kvalitativa metoder. Huvudparten av materialet
har samlats in genom individuella intervjuer med tjugo enhetschefer i äldreomsorgen i Stockholms stad och en medelstor kommun i Stockholms län. Rapporten innehåller också en kunskapsöversikt om yrkesrollen, organisationsförändringar och andra förutsättningar som påverkar chefer inom äldreomsorgen.

Studien har genomförts medel från Forskningsstiftelsen Vinnova och Stiftelsen Bethelhemmet.

Rapport nr 2004:2