OECD case study on dementia SWEDEN

Författare: 
Anders Wimo & Catharina Morthenson Ekelöf
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2004

Rapporten innehåller en unik faktasammanställning kring demenssjukdomar i Sverige, uppdaterad fram till september 2002. Materialet har tagits fram till en OECD-rapport, som Sveriges bidrag till en jämförande studie kring demens i 9 OECD-länder. Rapporten publicerades sommaren 2004. För att detta material skulle bli tillgängligt för svenska läsare publiceras den som en rapport hos Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Rapporten är på engelska. Den består av en beskrivande del och i en särskild bilaga en omfattande statistikdel.

Syftet med studien är att öka kunskaperna kring vilka insatser och faktorer som ger god effekt i vård och omsorg om demenssjuka personer och ge olika beslutsfattare underlag för utveckla styrformer och politik inom området.

Den svenska rapporten innehåller dels en kvalitativ del med beskrivande svar på frågeställningar som rör hur demensvården är organiserad i Sverige, dels en kvantitativ del med faktaunderlag och siffermaterial. En del av detta material är sammanställt för första gången i denna rapport. Deltagande länder har, förutom Sverige, varit USA, Kanada, Australien, Japan, Frankrike, Spanien, Storbritannien och Tyskland.

Rapport nr 2004:10
SNAC-rapport nr