Maten - en serviceinsats

Författare: 
Inger Weurlander, Ulla Gurner
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2006

Studien beskriver hur måltiderna ter sig utifrån de äldres perspektiv, när de inte kan laga sin mat själva och därför får hjälp av hemtjänsten. Frågorna i undersökningen tar upp hur de äldre själva uppfattar den hjälp de får. Rapporten bygger på intervjuer med 27 ensamboende äldre i eget boende och med biståndsbeslut om hjälp med mat. Deras medelålder är 89 år. Utöver dessa intervjuer baseras studien även på telefonintervjuer med anhöriga, samtal med distriktssköterskor samt på genomgång

Rapport nr 2006:2