Kunskap finns men används den?

Författare: 
Ingrid Hjalmarson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2002

Syftet med rapporten är att beskriva faktorer som ger en strukturerad och bra omsorg, att tydliggöra dessa och visa på kunskap som kan föras över till andra arbetsenheter. Rapporten bidrar med kunskap utifrån tillgänglig forskning på området, och från flera studier som Äldrecentrum har genomfört i Stockholms stad.

Rapporten är en summerande slutrapport i ett arbetsmiljöprojekt, "Den goda arbetsplatsen”. Bakgrunden är att Stockholms stad vill bidra till att förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen, och att förebygga ohälsa hos de anställda. Staden vill lyfta fram erfarenheter från de goda arbetsplatser som finns. Rapporten har finansierats med anslag från Stiftelsen Bethelhemmet.

Rapport nr 2002:7