Korttidsplats - vårdform som söker sitt innehåll

Författare: 
Bettina Meinow, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2011

Denna studie redovisar resultaten från en randomiserad studie på Södermalm, där en grupp som sökt men fått avslag på korttidsplats efter sjukhusvård lottades att få en korttidsvistelse medan kontrollgruppen fick de biståndsbedömda insatserna i hemmet. Studien innehåller också en översikt av den förhållandevis begränsade kunskap som finns om korttidsvården.

Det är vår förhoppning att denna studie ska vara en del i kunskapsuppbyggnaden av hur korttidsvården kan organiseras och struktureras. Korttidsvården har en stor potential, både som en kraftsamlingsplats efter sjukhusvistelse inför hemgång och som ett stöd för anhöriga som vårdar en närstående.

Rapport 2011:6