Kartläggning av resurser för vård och omsorg vid demensjukdom

Författare: 
Sven Erik Wånell och Sara Hjulström
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2009

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Riktlinjerna gavs ut i en preliminär version sommaren 2009 för att sedan fastställas våren 2010. Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp riktlinjerna och som ett underlag för detta arbete har Socialstyrelsen tagit initiativ till att kartlägga utbudet av vård och omsorgsinsatser för personer med demenssjukdom. En liknande kartläggning genomfördes av Socialdepartementet år 2002, vars resultat jämförs med denna kartläggning, när så är möjligt.

Socialstyrelsens Artikelnr 2009-11-14