Ingenting är omöjligt!

Författare: 
Eva Norman
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2009

Syftet med studien är att kartlägga vilka stödinsatser anhöriga på Södermalm har fått från stadsdelsförvaltningen, landstinget och frivilligorganisationer. Och om anhöriga får de insatser i den omfattning som de anser att de behöver. Syftet är också att undersöka om och i vilken utsträckning de olika aktörerna samverkar för att ge anhöriga stöd. Nästan hälften ansåg att de hade tillräckligt med stöd efter sina behov. En fjärdedel ansåg att de hade för lite stöd. Många ansåg att det är viktigt med ett flexibelt och anpassat stöd som inte har reglerats av en mängd regler och riktlinjer.

Rapport nr 2009:10