Informal care and voluntary assistance

Författare: 
Anita Karp, Roya Ebrahimi, Alessandra Marengoni, Laura Fratiglioni
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2010

Den här rapporten är utgiven av Sociala rådet.

Rapporten är en systematisk genomgång av vetenskaplig litteratur om kvalitativa och kvantitativa aspekter av informell vård och omsorg samt frivilligt stöd. Fokus ligger på de äldre personer som mottar vård och omsorg; inte på de anhörigas situation och behov av stöd. Syftet med studien, som är en litteraturstudie, är att beskriva förekomsten av informell omsorg och frivilligt stöd till äldre personer i termer av andelen personer som får hjälp av närstående eller frivilliga, vilken tid som ägnas åt denna verksamhet, och vilken typ av tjänster som tillhandahålls. Därutöver undersöks om informell vård eller frivilliga insatser har utvärderas när det gäller dess inverkan på de äldres välbefinnande och äldrevårdens organisering. Jämförelser görs av förekomsten av informell vård och frivilliga hjälpinsatser riktade till äldre personer i Sverige och Italien, Storbritannien och Kanada. Just dessa länder har valts därför att alla har offentliga sjukvårdssystem, men olika modeller när det gäller t.ex. ansvar och finansiering av vården.

Rapport från Sociala rådet 2010