Hur mår stockholmarna efter 65? Beskrivning av hälsa och levnadsvanor 2002-2018

rapport 2019_3 Hur mår stockholmarna efter 65 beskrivning av hälsa och levnadsvanor 2002-2018
Författare: 
Charlotta Nilsen, Neda Agahi, Isabelle von Saenger, Jenny Österman, Åsa Hedberg Rundgren, Carin Lennartsson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2019

Personer 65 + utgör en ökande andel av befolkningen totalt sett både i Sverige och i Stockholms län. Det beror delvis på att vi lever allt längre och på att det genomsnittliga antalet år som en person lever i hög ålder har ökat över tid. Livet efter 65 år utgör idag omkring en tredjedel av en vuxen persons liv.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har på uppdrag av Region Stockholm, Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES), tillsammans med Aging Research Center (Karolinska Institutet/Stockholms universitet) sammanställt en rapport över hälsoläget och dess utveckling över tid med fokus på äldre personer.
 
Studien bygger på en enkätundersökning som genomförs vart fjärde år i Stockholms län som syftar till att kartlägga stockholmares hälsa och levnadsvanor.
Resultaten pekar på att det finns ojämlikhet i hälsa och levnadsvanor i den äldre befolkningen. Hälsoläge och levnadsvanor skiljer sig mellan kommuner och stadsdelar, liksom mellan kvinnor och män och olika socioekonomiska grupper.
 
Rapporten beskriver hälsoläget och levnadsvanor för dem 65+ - och kan utgöra ett planeringsunderlag för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete riktat mot äldre personer. Den kan också användas vid planering av hälso- och sjukvården och av social omsorg.