Hemtjänsten och de äldres behov - en jämförelse över tid

Författare: 
Kristina Larsson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2005

Studien analyserar utvecklingen av den kommunala hemtjänsten under en 15-årsperiod. Det sker med hjälp av data från ULF-undersökningarna 1988/89 och 2002/03. Syftet är att få en uppfattning om hur minskningen av andelen personer med hemtjänst är relaterad till förändrade behov bland de äldre. Analyserna visar att minskningen inte kan förklaras av minskade behov av hjälp i hushållet eller med personlig omsorg, eller som en följd av att de äldres rörelseförmåga förbättrats. Sannolikheten att få hemtjänst hade minskat med 30 procent även justerat för förändringar i behov av hemtjänst mellan 1988/89 och 2002/03.

Rapport utgiven av Socialstyrelsen (2005-123-20)