Hembesök för hälsans skull

Författare: 
Christel Cornelius, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2005

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har fått i uppdrag att ge en överblick över aktuell kunskap om förebyggande hembesök och hälsokontroller. I denna rapport ges först en allmän bakgrund avseende förebyggande och hälsofrämjande arbete. Därefter ges en kort sammanfattning av kunskapsläget internationellt om förebyggande hembesök och om hälsokontroller, samt en redovisning av några exempel från Stockholms län. Avslutningsvis ges en sammanfattande bedömning som underlag för kommande ställningstaganden.

Uppdragsgivare är Stockholms läns landsting.

Rapport nr 2005:7