Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Författare: 
Neda Agahi, Mårten Lagergren, Mats Thorslund, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Böcker
Årtal: 
2005

Rapporten ger en överblick över hur medellivslängden har utvecklats under 1900-talet, vilka sjukdomar och krämpor som oftast drabbar oss på äldre dar och hur de äldres levnadsvillkor ser ut ur ett socialt perspektiv. Resultaten visar bland annat att de äldres levnadssituation
skiljer sig mycket åt beroende på inkomst och utbildningsnivå. Skriften är sammanställd av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Rapporten kan skrivas ut i pdf-format eller beställas från Folkhälsoinstitutet tfn 08- 449 88 22.