Hälsoläget hos länets ålderspensionärer

Författare: 
Neda Agahi, Lars Andersson, Mårten Lagergren, Carin Lennartsson, Dominika Piekut, Anja Saletti, Mats Thorslund, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2008

Rapporten beskriver hälsosituationen för länets befolkning, i syfte att bidra med underlag för planeringen av insatser som gagnar ett gott åldrande. En utgångspunkt för rapporten är Stockholms läns landstings folkhälsoenkät 2006, där ett urval om cirka 50 000 personer i åldern 18-84 år fick en enkät med cirka 100 frågor om hälsa, sjukdom, levnadsvanor, boende, familj och sysselsättning. Där så varit möjligt har jämförelser gjorts med tidigare folkhälsoenkäter 1998 och 2002 i Stockholms län, och med andra befolkningsstudier. Rapporten är en uppföljning av Äldrecentrums folkhälsorapport Äldres hälsa och välbefinnande (2001). Utifrån data om hälsosituationen belyses i rapportens avslutande del viktiga områden för hälsofrämjande arbete med inriktning mot äldre.

Rapport nr 2008:2