Goda relationer - grunden för samverkan i Älvsjö

Författare: 
Ingrid Hjalmarson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2009

Stadsdelsförvaltningen i Älvsjö har haft ett projekt för att utveckla samverkan mellan de vårdaktörer, som arbetar med de mest sjuka äldre. Målsättningen för projektet var att vård- och omsorgsinsatserna skulle bli tryggare och säkrare, underlätta kvarboende och minska kostnaderna. Detta mot bakgrund att kommunerna och landstingen har svårigheter att samverka om vården och omsorgen om äldre människor. Problem som inte är nya. Orsakerna till det anses bland annat vara att hälso- och sjukvården och socialtjänsten arbetar i skilda organisationer, med olika lagar, metoder och synsätt. Syftet med utvärderingen är främst att undersöka hur samverkansmodellen upplevdes av de äldre och av den berörda personalen, samt vad som fungerade bra eller mindre bra.

Rapport nr 2009:11