Goda erfarenheter av nationell utbildning för chefer

Författare: 
Ingrid Hjalmarson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

Äldrecentrum har fått uppdraget att utvärdera en pilotutbildning som genomförts av Stockholms universitet. Det är en magisterkurs vid Institutionen för socialt arbete, för chefer inom kommunal vård och omsorg. Utvärderingen visar att utbildningens deltagare ansåg kursen relevant och användbar i den egna verksamheten. Det stöd som studenterna, som var ”mellanchefer”, fick från sina chefer var dock ofta svagt, och arbetsbördan blev ibland närmast övermäktig. Det vill säga att kombinera arbete, studier och i många fall familjeliv. Pilotutbildningen visar entydigt att detta är en utbildning som bör finnas på nationell nivå. Frågan är vem som är den starka aktör som förverkligar det.

Rapport nr 2007:18