För en bättre demensvård - en utvärdering av Silviahemscertifieringen

rapport 2019_2 För en bättre demensvård - en utvärdering av Silviahemscertifieringen
Författare: 
Eva Norman och Jenny Österman
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2019

Sedan 2008 tillhandahåller Stiftelsen Silviahemmet en utbildningscertifiering för personal inom vård och omsorg för personer med en demenssjukdom – Silviahemscertifiering. Syftet med certifieringen är att skapa en vård och omsorg ur ett helhetsperspektiv med hög kvalitet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Stiftelsen Äldrecentrum följde från våren 2017 fram till februari 2019 fyra enheter som genomfört Silviahemscertifiering. Syftet var att studera vad som händer i en verksamhet sedan den genomgått Silviahemscertifiering och att se om certifieringen inverkat på personalens
bemötande, stöd till anhöriga, systematiskt teamarbete och kontinuerlig reflektion. Studien hade för avsikt att kartlägga viktiga förutsättningar och utmaningar som kan förekomma vid implementering av ett nytt arbetssätt.

Resultatet av studien visade att en gemensam kunskapsbas är en bra utgångspunkt i allt utvecklingsarbete. Men för att förändring ska ske krävs mer än bara kunskap. Cheferna har en betydande roll för att implementera vårdfilosofin i det dagliga arbetet och skapa de förutsättningar som personalen behöver för att kunna arbeta personcentrerat som ett team samt arbeta med reflektion.